رویکرد گسسته سازی در حل مسائل پیچیده

مدت زمان ویدئو: 33 دقیقه

ررویکرد مستقیم در بدست آوردن معادلات روش اجزاء محدود

مدت زمان ویدئو: 32 دقیقه

رویکرد عددی در بدست آوردن معادلات روش اجزاء محدود

مدت زمان ویدئو: 23 دقیقه

انرژی پتانسیل کمینه در روش اجزاء محدود

مدت زمان ویدئو: 54 دقیقه

مثال حل میله در حال کشش یک بعدی با روش اجزاء محدود

مدت زمان ویدئو: 23 دقیقه

تعمیم معادلات اجزاء محدود از یک بعد به بعدهای بیشتر

مدت زمان ویدئو: 54 دقیقه

تغییرات تنش در پیچ در اثر سفت شدن مهره

مدت زمان ویدئو: 61 دقیقه

به همراه:

 • فایل تحلیل آباکوس
 • مقاله مورد بررسی
 • فایل اکسل اعتبارسنجی
 • مدل سازی حرکت چرخ قطار روی ریل

  مدت زمان ویدئو: 52 دقیقه

  به همراه:

  • فایل تحلیل آباکوس
  مدل سازی پارچه و لباس برای محاسبه فشار تماسی ناشی از آن روی سطح مانکن

  مدت زمان ویدئو: 50 دقیقه

  به همراه:

 • فایل تحلیل آباکوس
 • فایل تعریف مشخصات ماده پارچه
 • فایل سه بعدی مدل مانکن
 • بررسی مولفه های سینماتیک و دینامیک آونگ میله ای به روش تحلیلی و عددی

  مدت زمان ویدئو: 58 دقیقه

  به همراه:

 • فایل تحلیل آباکوس
 • فایل برنامه نویسی متلب
 • مدل سازی انفجار یک قوطی حاوی آب در اثر اصابت گلوله

  مدت زمان ویدئو: 40 دقیقه

  به همراه:

 • فایل تحلیل آباکوس
 • فایل تعریف ماده آلومینیوم
 • فایل سه بعدی قوطی نوشابه
 • ایجاد مش ترنزیشن (Mesh Transition) در قطعات سه بعدی

  مدت زمان ویدئو: 31 دقیقه

  به همراه:

 • فایل های آباکوس
 • مش زدن یک سازه متناوب (Periodic Structure)

  مدت زمان ویدئو: 22 دقیقه

  به همراه:

 • فایل های آباکوس
 • شبیه سازی ترک (Seam Crack) روی یک قطعه

  مدت زمان ویدئو: 12 دقیقه

  به همراه:

 • فایل تحلیل آباکوس