شما به عنوان مهندس مکانیک، می دونی چطور باید مسائل پیچیده رو به مسائل ساده و قابل حل تبدیل کرد؟

دوره های آموزشی نرم افزار آباکوس و روش اجزاء محدود
  • دوره های متنی آباکوس مقدماتی بصورت تک درس

  • دوره های متنی آباکوس مقدماتی بصورت یکجا
  • دوره های ویدئویی آباکوس مقدماتی

  • ویدئوهای آموزشی آباکوس پیشرفته