آموزش مقدماتی آباکوس

 • دوره استاتیک-مقاومت در آباکوس
 • از 2 درس اول که بصورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است دیدن نمایید:

  1. تحلیل استاتیکی خرپای سه بعدی نامعین
  2. تحلیل استاتیکی خرپای دو بعدی نامعین (مدلسازی پیش تنش ناشی از خطای ساخت عضو-روش اول)

   

 • دوره ارتعاشات در آباکوس
 • از 2 درس اول که بصورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است دیدن نمایید:

  1. محاسبه فرکانسهای طبیعی و مودهای سیستم دو درجه آزادی جرم و فنر (روش اول)
  2. محاسبه فرکانسهای طبیعی و مودهای سیستم دو درجه آزادی جرم و فنر (روش دوم)

   

 • دوره دینامیک در آباکوس
 • از 2 درس اول که بصورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است دیدن نمایید:

  1. محاسبه سرعت ها و جابجایی های پرتابه در صفحه دو بعدی
  2. محاسبه سرعت و شتاب ذره متحرک در یک بعد