رسم توزیع دما در راستای ضخامت دو دیوار در تماس با هم (مقاومت حرارتی در سطوح تماس)-PDF
رسم توزیع دما در راستای ضخامت دو دیوار در تماس با هم (مقاومت حرارتی در سطوح تماس)-PDF

درین مساله نیز مانند مثال قبل به بررسی دیواری متشکل از دو ماده با خواص متفاوت می پردازیم. بر خلاف مسئله درس 7، در اینجا دو بخش دیوار در تماس با هم بوده و بین آنها مقاومت حرارتی تماسی وجود دارد. در این مثال با تحلیل یک مسئله دارای مقاومت حرارتی تماسی در آباکوس آشنا می شوید.