ترتیب پیشنهادی ما برای راه حل های کاربردی برای محققان