محاسبه فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای سیستم دو درجه آزادی جرم و فنر (روش اول)

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- ایجاد قطعه از نوع Point

2- تعریف جرم متمرکز

3- تعریف فنر خطی

4- به دست آوردن فرکانسهای طبیعی سیستم و شکل مودهای آن

سیستم دو درجه آزادی نشان داده شده در شکل را در نظر بگیرید. این سیستم متشکل از دو جرم نقطه ای و سه فنر می باشد که در جهت محور X می توانند حرکت کنند. هدف، به دست آوردن فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای متناظر آنها و مقایسه با نتایج مرجع [1] می باشد. فنرهای k1 و k2 دارای ضریب سختی 100 N/m هستند و ضریب سختی فنر k3 نیز 300 N/m می باشد. همچنین جرم های m1 و m2 به ترتیب برابر 3 kg و 1 kg هستند.

 

شکل 1: سیستم دو درجه آزادی شامل دو جرم نقطه ای و سه فنر

 

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای اعضای وب سایت بصورت رایگان درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی از مطالب آن لازم است با کلیک روی گزینه زیر ثبت نام نمایید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که قبلا به ما پیوسته اید می توانید از طریق دکمه زیر وارد شوید.

ورود

دیدگاه شما چیست؟