امين اسماعيل زاده
مهندس امين اسماعيل زاده
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
از دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ عضویت: 1 سال قبل
استان: تهران
3 تعداد نوشته های آنلاین
68 تعداد درس های ارائه شده
2 دنبال کنندگان