شناسه: 1800
بازدید: 140

توجه داشته باشید که نکات موجود در این آموزش را در هیچ جای دیگری نمیتوان بصورت رایگان پیدا کرد. از این فرصت استفاده کنید و دانش خود را در مدلسازی در نرم افزار آباکوس به بالاترین حد خود برسانید.

در ویدئوی حاضر به شروع کار با نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. همانطور که در مقالات مربوط به روش اجزاء محدود بیان کردیم، اولین قدم در فرایند مدلسازی یک مسئله، ایجاد هندسه مسئله موردنظر می باشد. این قدم در نرم افزار آباکوس در اولین ماژول آن، یعنی ماژول Part انجام می گیرد. در این ویدئو به تفصیل، انواع قطعات از نظر هندسی و ماهیت مورد بررسی قرار گرفته است و روشهای مدلسازی آنها بیان شده است.

در این ویدئو بیان کرده ایم که پیش از شروع مدلسازی هر مسئله ای، ابتدا باید فضای مدلسازی آن را تشخیص دهیم زیرا در برخی مسائل، این مهم از یکسو سبب کاهش چشمگیر زمان تحلیل خواهد شد و از سویی دیگر نتایج دقیقتری را حاصل خواهد کرد. این موضوع، مسئله ای است که بسیاری از کاربران نرم افزار از آن غافل هستند و در ساده ترین مسائل هم مستقیماً به سراغ مدلسازی در فضای سه بعدی می روند. این درحالیست که یک کاربر حرفه ای کسی است که مسئله را به ساده ترین حالت ممکن حل کند و به جوابهای دقیقی برسد. در این ویدئوی آموزشی شما یاد می گیرید که ابتدا، فضای مسئله موردنظر را به درستی انتخاب کرده و سپس اقدام به مدلسازی آن کنید.

فضای مدلسازی موجود در نرم افزار آباکوس بر طبق شکل 1 به سه دسته تقسیم می شود:

1- سه بعدی (3D)

2- دوبعدی (2D Planar)

3- متقارن محوری (Axisymmetric)

 

سه نوع فضای مدلسازی در نرم افزار آباکوس
شکل 1: سه نوع فضای مدلسازی در نرم افزار آباکوس

 

همانطور که در این ویدئو مشاهده می کنید، فضای دوبعدی موجود در نرم افزار، توانایی مدلسازی مسائل یک بعدی را نیز دارا می باشد. مثالهایی از این سه محیط در شکلهای 2 تا 4 نشان داده شده است.

 

مثالهایی از مسائلی که در فضای سه بعدی مدلسازی می شوند
شکل 2: مثالهایی از مسائلی که در فضای سه بعدی مدلسازی می شوند

 
 

مثالهایی از مسائلی که در فضای دوبعدی مدلسازی می شوند
شکل 3: مثالهایی از مسائلی که در فضای دوبعدی مدلسازی می شوند

 
 

مثالهایی از مسائلی که در فضای متقارن محوری مدلسازی می شوند
شکل 4: مثالهایی از مسائلی که در فضای متقارن محوری مدلسازی می شوند

 

در ادامه به معرفی نوع قطعات از لحاظ ماهیت رفتاری پرداخته ایم. همانطور که در شکل 5 نشان داده شده است، ماهیت قطعات در این نرم افزار به سه دسته تقسیم بندی می شود.

1- تغییرشکل پذیر (Deformable)

2- صلب (Rigid)

3- اویلری (Eulerian)

 

سه ماهیت قابل تعریف برای قطعات
شکل 5: سه ماهیت قابل تعریف برای قطعات

 

مثالهایی از قطعات با هر یک از این سه ماهیت در شکلهای 6 تا 8 نشان داده شده است. در این ویدئو بیان شده است که نوع سوم، همان دیدگاه اویلری (حجم کنترلی) در حل مسائل مکانیک می باشد که بیشتر در تحلیل سیالات مورد استفاده قرار می گیرد اما در مسائل حوزه جامدات هم کاربردهای فراوانی دارد.

 

مثالهایی از قطعات تغییرشکل پذیر
شکل 6: مثالهایی از قطعات تغییرشکل پذیر

 
 

مثالهایی از قطعات صلب (بلوک فلزی و زمین)
شکل 7: مثالهایی از قطعات صلب (بلوک فلزی و زمین)

 
 

مثالهایی از مسائل در دیدگاه اویلری (تلاطم آب در مخزن و نفوذ گلوله در آب)
شکل 8: مثالهایی از مسائل در دیدگاه اویلری (تلاطم آب در مخزن و نفوذ گلوله در آب)

 

کاربردهای حرفه ای ابزارهای مدلسازی در ماژول Part نرم افزار آباکوس با استفاده از مثالهای کاربردی
0 از 0 رای