محاسبه فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای سیستم دو درجه آزادی شامل دیسک و فنر پیچشی

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- تعریف گشتاور اینرسی دیسک متمرکز

2- تعریف فنر پیچشی

سیستم دو درجه آزادی نشان داده شده در شکل را در نظر بگیرید. این سیستم متشکل از دو دیسک متمرکز و دو فنر پیچشی است. هدف، به دست آوردن فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای متناظر آنها و مقایسه با نتایج مرجع [1] می باشد. در این سیستم، سختی فنرهای پیچشی یکسان و برابر 15 N.m/rad هستند. همچنین ممان اینرسی قطبی دیسک های 1 و 2 که با J1 و J2 مشخص شده اند به ترتیب 4.4 kg.m2 و 2.2 kg.m2 می باشند.

 

شکل 1: سیستم دو درجه آزادی شامل دو دیسک و دو فنر پیچشی

 

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای کاربران ویژه وب سایت درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی کامل از مطالب این درس و سایر مطالب این وب سایت لازم است از طریق گزینه زیر به عنوان کاربر ویژه ثبت نام کنید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که وارد حساب کاربری خود شده اید جهت ارتقا عضویت خود به کاربر ویژه بر روی گزینه زیر کلیک کنید تا بتوانید سریعا عضویت خودتان را ارتقا دهید.

عضویت ویژه

دیدگاه شما چیست؟