تحلیل تنش سه میله متصل به جسم صلب تحت بار حرارتی و مکانیکی (روش دوم)

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- مدلسازی جسم صلب و جسم تغییرشکل پذیر از نوع wire بصورت جداگانه ‬‬

2- استفاده از قید MPC برای اتصال دو نقطه به هم

جسم صلب AB توسط سه میله قائم با طول و سطح مقطع یکسان 0.1 in2 آویزان شده است. میله وسط از جنس فولاد و دو میله دیگر از جنس مس می باشند. میله ها به اندازه 10 oF گرم می شوند و نیروی Q=4000 lb به مرکز جسم صلب وارد می شود. هدف، به دست آوردن تنش ایجاد شده در میله ها و مقایسه آنها با نتایج مرجع [1] است.

 

شکل 1: جسم صلب آویزان شده از سه میله

 

خواص مواد در جدول 1 آورده شده است. ‬‬‬‬

 

جدول 1: خواص مواد مورد استفاده در میله ها

 

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای کاربران ویژه وب سایت درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی کامل از مطالب این درس و سایر مطالب این وب سایت لازم است از طریق گزینه زیر به عنوان کاربر ویژه ثبت نام کنید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که وارد حساب کاربری خود شده اید جهت ارتقا عضویت خود به کاربر ویژه بر روی گزینه زیر کلیک کنید تا بتوانید سریعا عضویت خودتان را ارتقا دهید.

عضویت ویژه

دیدگاه شما چیست؟