محاسبه سرعت غلاف متصل به فنر روی میله زاویه دار

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- استفاده از سیستم واحدهای انگلیسی (اینچ-پوند-ثانیه)

2- ایجاد سیستم مختصات محلی

3- استفاده از نقاط فرضی (Datum point)

4- تعریف شرایط مرزی در سیستم مختصات محلی

5- نگاشت نتایج خروجی روی سیستم مختصات محلی

غلاف 3 پوندی در نقطه A از حالت سکون رها شده و در اثر نیروی جاذبه و فنر پیش فشرده با سختی 4 lb/ft، روی میله بدون اصطکاک مورب پایین می آید. اگر طول آزاد فنر 50 in باشد، سرعت غلاف در نقطه B را محاسبه کرده و با نتایج مرجع [1] مقایسه کنید.

 

شکل 1: غلاف 3 پوندی در صفحه قائم

 

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای کاربران ویژه وب سایت درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی کامل از مطالب این درس و سایر مطالب این وب سایت لازم است از طریق گزینه زیر به عنوان کاربر ویژه ثبت نام کنید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که وارد حساب کاربری خود شده اید جهت ارتقا عضویت خود به کاربر ویژه بر روی گزینه زیر کلیک کنید تا بتوانید سریعا عضویت خودتان را ارتقا دهید.

عضویت ویژه