محاسبه جابجایی و سرعت ذره دارای شتاب وابسته به سرعت

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- ایجاد مدل بدون استفاده از ماژول Part

2- تعریف دمپر خطی

3- اعمال شرط مرزی صفر روی یک نقطه

ذره ای از حالت سکون در داخل مخزنی از روغن رها می شود. شتاب رو به پایین ذره توسط رابطه زیر بیان می شود. ‬‬

‬‬
a = g – k ν

در این رابطه، g شتاب جاذبه زمین، ν سرعت ذره و k ثابتی است که وابسته به ویسکوزیته روغن است. هدف، به دست آوردن جابجایی و سرعت ذره بر حسب زمان و مقایسه آنها با نتایج مرجع [1] می باشد. ‬‬‬‬‬

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای کاربران ویژه وب سایت درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی کامل از مطالب این درس و سایر مطالب این وب سایت لازم است از طریق گزینه زیر به عنوان کاربر ویژه ثبت نام کنید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که وارد حساب کاربری خود شده اید جهت ارتقا عضویت خود به کاربر ویژه بر روی گزینه زیر کلیک کنید تا بتوانید سریعا عضویت خودتان را ارتقا دهید.

عضویت ویژه

دیدگاه شما چیست؟