محاسبه جابجایی و سرعت ذره دارای شتاب وابسته به مکان و زمان

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- تعریف فنر خطی

2- تعریف Amplitude خطی

3- تعریف نیروی متمرکز

ذره ای در مبدا مختصات از حالت سکون در راستای x شروع به حرکت می کند. شتاب ذره توسط رابطه زیر بیان می شود. ‬‬‬‬‬

‬‬
a = K t – k x

در این رابطه، K و k ثابتهای مثبت، x جابجایی ذره و t زمان است. هدف، به دست آوردن جابجایی و سرعت ذره بر حسب زمان و مقایسه آنها با نتایج مرجع [1] می باشد.

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای کاربران ویژه وب سایت درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی کامل از مطالب این درس و سایر مطالب این وب سایت لازم است از طریق گزینه زیر به عنوان کاربر ویژه ثبت نام کنید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که وارد حساب کاربری خود شده اید جهت ارتقا عضویت خود به کاربر ویژه بر روی گزینه زیر کلیک کنید تا بتوانید سریعا عضویت خودتان را ارتقا دهید.

عضویت ویژه

دیدگاه شما چیست؟