محاسبه اندازه شتاب یک نوسانگر دورانی

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- اعمال سرعت زاویه ای به یک نقطه

2- تعریف جابجایی متناوب با زمان

3- نحوه مقید سازی حرکت ذره در یک راستا

میله OA با راستای قائم زاویه ثابت β = 30° دارد و حول راستای قائم با سرعت زاویه ای ثابت 120 rev/min دوران می کند. همزمان با این دوران، ذره P در راستای میله OA با رابطه R = 200 + 50 sin (2πνt) (فاصله ذره از نقطه O) نوسان می کند. این فاصله بر حسب میلیمتر بوده و فرکانس نوسان ν نیز برابر 2 Hz است. اندازه شتاب ذره را در لحظه ای که سرعت ذره در راستای میله OA حداکثر است محاسبه و نتیجه را با مرجع [1] مقایسه کنید.

 

شکل 1: حرکت نوسانی ذره P روی میله دوار OA

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای کاربران ویژه وب سایت درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی کامل از مطالب این درس و سایر مطالب این وب سایت لازم است از طریق گزینه زیر به عنوان کاربر ویژه ثبت نام کنید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که وارد حساب کاربری خود شده اید جهت ارتقا عضویت خود به کاربر ویژه بر روی گزینه زیر کلیک کنید تا بتوانید سریعا عضویت خودتان را ارتقا دهید.

عضویت ویژه

دیدگاه شما چیست؟