محاسبه دمای سطح پوست بدن انسان و نرخ انتقال حرارت از پوست به محیط اطراف (یک بعدی)

انسانها قادرند با استفاده از فرایندی به نام thermoregulation دمای بدن خود را در دمای 37°C ثابت نگه دارند. برای محاسبه انتقال حرارت بدن، روی لایه پوست متمرکز می شویم که دمای سطح داخلی [...]