محاسبه فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای سیستم دو درجه آزادی شامل دیسک و فنر پیچشی

سیستم دو درجه آزادی نشان داده شده در شکل را در نظر بگیرید. این سیستم متشکل از دو دیسک متمرکز و دو فنر پیچشی است. هدف، به دست آوردن فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای متناظر آنها و مقایسه با نتایج مرجع ارتعاشات